Mogelijke aansprakelijkheid vermogensbeheerder Gooisch Effectenhuis

21 Jan 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Gooisch Effectenhuis een bestuurlijke boete opgelegd van € 31.250,- (zie www.afm.nl). De boete is opgelegd omdat Gooisch Effectenhuis bij haar advies en vermogensbeheer onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, waardoor zij niet dan wel onvoldoende kon vaststellen of dat haar advies of beheer paste bij de situatie van de klant. Daarmee is artikel 4:23, eerste lid onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

De AFM heeft de boete als toezichthouder aan Gooisch Effectenhuis opgelegd. De doelstelling hiervan is ervoor te zorgdragen dat Gooisch Effectenhuis haar dienstverlening aanpast, conform de voorgeschreven (wettelijke) regels. De klanten van Gooisch Effectenhuis die door het handelen c.q. nalaten van Gooisch Effectenhuis schade hebben geleden ontvangen echter niet ieder een deel van de betreffende boete. Voormelde klanten dienen zelf Gooisch Effectenhuis aan te spreken voor de door hen geleden schade, maar is dat ook kansrijk? Ja zeker, hetgeen hieronder nader zal worden toegelicht.

Het artikel 4:23, eerste lid onder a Wft bepaalt dat een financiële onderneming, voordat bijvoorbeeld het vermogensbeheer een aanvang kan nemen, in het belang van de klant informatie inwint over diens kennis en ervaring, doelstelling, financiële positie en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies of vermogensbeheer (de ken-uw-cliënt-regels). Aan de hand van deze informatie moet de financiële onderneming kunnen bepalen of dat de transacties voldoen aan de beleggingsdoelstellingen van de klant, dat de klant de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel kan dragen en dat de klant de beleggingsrisico’s begrijpt.

Als het overeengekomen beleggingsbeleid niet is gebaseerd op de informatie over de financiële positie van de klant en diens kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid dan zal dit in de regel een schending van de ken-uw-cliënt-regels opleveren.

Een vordering tot schadevergoeding kan hierdoor worden gebaseerd op onrechtmatige daad wegens schending van de precontractuele zorgplicht of wegens schending van een wettelijke plicht. Over de schending van de ken-uw-cliënt-regels werd en wordt relatief veel geprocedeerd.

Het bovenstaande betekent dat de AFM heeft geconcludeerd dat Gooisch Effectenhuis de ken-uw-cliënt-regels heeft overtreden, op grond waarvan zij kan worden aangesproken door haar klanten indien deze overtreding schade heeft veroorzaakt. Een klant zou bijvoorbeeld schade kunnen hebben geleden doordat in het geval van vermogensbeheer met een pensioendoelstelling de gekozen beleggingsstrategie niet strookte met de pensioendoelstelling.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!